Punjabi-German-Punjabi

Punjabi-German-Punjabi

ਅਸੀਂ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਮੈਡੀਕਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਤਰ, ਮਹਾਰਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਭਾਰਤੀ ਆਈਡੀਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕੰਪਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮੈਨੁਅਲ, ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ.

Wir machen eine authentische Übersetzung aller Arten von Dokumenten der Geburt, Ehe, Medizin, Polizei, Staatsbürgerschaft, Konsulate, Scheidungsurkunden, Gerichtsentscheidungen, eidesstattliche Erklärungen, Vollmachten, Vollmachten, offizielle Briefe, Gutachten, Pass, indische Personalausweise, Aadhaar-Karten, Führerschein, Lebensmittelkarten, Firmenunterlagen, Bedienungsanleitungen, Steuerberichte usw.